Kozijnbok/Glasbok reglement 

 

1. Gebruiksbeperking

Bokken mogen uitsluitend gebruikt worden voor het transport van kozijnen en/of glas, van de productieplaats naar het door de partner opgegeven afleveringsadres. Ieder gebruik van de bokken voor opslag of transport van andere producten dan door KUFA RAAMSYSTEMEN geleverde producten is onder geen enkele voorwaarde toegestaan en gebeurt bijgevolg volledig op risico van de partner.

2. Verantwoordelijkheid voor de bokken

Vanaf het moment van levering, in opdracht van de partner, is deze laatste verantwoordelijk voor de bokken waarop bedoelde levering heeft plaatsgevonden. Deze verantwoordelijkheid loopt, ongeacht een leegmelding, door tot het moment dat de bokken door KUFA RAAMSYSTEMEN zijn opgehaald.

3. Ingang van de vergoedingstermijn

De partner kan gedurende maximaal 28 kalenderdagen met inbegrip van de werkelijke afleverdatum, gratis beschikken over de bok(ken) voor het door dit reglement toegestane gebruik. Langer gebruik dient vooraf met

KUFA RAAMSYSTEMEN schriftelijk, voor het plaatsen van de bestelling, te worden afgesproken en goedgekeurd. 

De vergoeding zal wel verschuldigd zijn voor de eerste periode van 28 kalenderdagen, indien door KUFA RAAMSYSTEMEN misbruik van de gebruiksbeperking wordt vastgesteld. Na deze periode (vanaf dag 29) is een huurvergoeding verschuldigd. Het feit dat een huurvergoeding wordt berekend, zal expliciet op een aparte factuur worden vermeld.

4. Vergoeding

De huurvergoeding bedraagt € 6,00 (excl. Btw) per kalenderdag en per bok. De maximale periode waarvoor de huurvergoeding wordt berekend bedraagt 14 kalenderdagen. Na het verstrijken van de huurperiode, zal Kufa Raamsystemen € 700,00 (excl. Btw) per niet geretourneerde bok in rekening brengen. KUFA RAAMSYSTEMEN kan een gerechtsdeurwaarder inschakelen teneinde haar eigendom terug te vorderen. De kosten voor een dergelijke terugvordering zijn voor rekening van de partner. Bij verlies van de bok(ken) wordt € 700,00 (excl. Btw) per bok in rekening gebracht.

5. Eigendomsrecht

De bok blijft eigendom van KUFA RAAMSYSTEMEN, tenzij de overname kosten van € 700,00 (excl. Btw) voor de bok zijn betaald. De eigendomsoverdracht zal direct na ontvangst van de betaling plaatsvinden.

 

 

 

6. Leegmelding

Bokken kunnen uitsluitend, via de website www.kufa.nl/bokken worden aangemeld. De datum van ontvangst van deze melding is de laatste dag van de periode waarvoor een eventuele vergoeding wordt berekend. Aan een leegmelding met onvoldoende gegevens, kan de partner geen enkel recht ontlenen.

7. Ophaalverplichtingen

KUFA RAAMSYSTEMEN verplicht zich binnen de 21 kalenderdagen na melding de betreffende bok(ken) op het opgegeven adres op te halen, met uitzondering van de algemeen geldende vakantie periodes.

8. Vergeefse ophaalpoging

Leeg gemelde bokken dienen zich op de opgegeven plaats te bevinden voor afhaling en moeten goed bereikbaar zijn. Vanzelfsprekend dienen zij volkomen leeg te zijn. Indien op de opgegeven plaats geen bokken worden aangetroffen, dan wel deze niet bereikbaar of niet volledig geleegd zijn, wordt de ophaalrit als vergeefs beschouwd en worden extra kosten zijnde € 85,00 (excl. BTW) berekend aan de partner.

9. Informatie bokkenbestand

Op verzoek van de partner geeft KUFA RAAMSYSTEMEN een overzicht van het bokkenbestand dat onder de verantwoordelijkheid van de partner geboekt staat.

10. Technische staat

KUFA RAAMSYSTEMEN maakt bij de levering gebruik van bokken welke in goede staat verkeren. De partner wordt geacht de bokken zorgvuldig te behandelen. Bij onachtzaam gebruik welke schade tot gevolg heeft, zullen de werkelijke herstelkosten aan de partner in rekening worden gebracht. Indien een bok onherstelbaar beschadigd is, zal de nieuwwaarde van een vergelijkbare bok in rekening worden gebracht.

11. Uitstel van levering

Indien de klant, na de productiestart en vóór de afleveringsdatum, vraagt om de levering van de betreffende order uit te stellen, start de vergoedingsperiode voor de bokken ten laatste op de 29ste kalenderdag na de oorspronkelijk bevestigde leveringsdatum.